Doktori

Doktori

Doktori Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Red.  br.

Prezime (ime oca) i ime

Datum odbrane

Tema

1.  

Adilović (Bećir) Ahmed

15.04. 2010.

Masa’il Nafi’ ibn al-Azraq

2.  

Alispahić (Sejdo) Zehra

18.06.2014.

Arapski prijedlozi i semantika glagola u Kur’anu

3.  

Arnautalić (Ekrem) Mirsad

12.07.2016.

Propisi o ishrani u pravnoj školi tefsira

4.  

Bajrektarević (Bešlaga) Orhan

07.07.2011.

Utjecaj Ibn Rušda na razvoj moderne arapsko-islamske filozofije.

5.  

Beganović (Ešef) hfz . Midhat

19.10.2016.

Savremeni trendovi razumijevanja sunneta u BiH

6.  

Beglerović (Amir) Samir

30.06.2008.

Abdul Kadir Gejlani i derviški red kaderija

7.  

Begović (Ibrahim) Nedim

14.05.2014.

Iskazivanje islama muslimanskih manjina u Evropi: uporedna studija o jurisprudenciji Evropskog vijeća za fetve i istraživanja i praksi Evropskog suda za ljudska prava“

8.  

Čajlaković (Ibrahim) hfz . Muhamed

13.07.2016.

Hanefijski mezheb i njegov značaj za muslimane u BiH

9.  

Čemo (Salih) Kenan

26.11.2008.

Duhovna staništa (mekāmi) u Ibn Arebijevu mišljenju

10.

Ćeman (Asim) Senad

17.05.2017.

Načelo nužnosti i njegova primjena u savremenim fikhskim pitanjima

11.

Dautović (Ramo) Ferid

21.05.2014.

Ibn ʻAbbāsova tafsīrska predanja u komentaru Kur’āna Ibn Ğarīr aṭ-Ṭabarīja

12.

Dizdarević (Abdulah) hfz . Mevludin

18.05.2016.

 Mjesto Hivzije Hasandedića u izučavanju kulturne historije Hercegovine

13.

Duranović (Mujo) hfz . Elvir

19.05.2014.

Dovišta na području Travničkog muftijstva - geneza i zbilja

14.

Džananović (Džanan) Ibrahim

01.07.2002.

Primjena šerijatskog porodičnog prava
kroz praksu Vrhovnog šerijatskog suda (1914-1946)

15.

Fatić (Ibro) Almir

30.11.2005.

Kontekstualno značenje kur’anske leksike (na primjeru djela Nuzha al-A’yun al-Nawazir fi ‘Ilm al-Wudžuh wa al-Naza’ir od Ibn Abu’l Faradža al-Džawziya)“

16.

Fazlić (Ibrahim) hfz . Fadil

22.06.2004.

Mushaf Fadil-paše Šerifovića

17.

Grabus (Mujo) Nedžad

06.10.2008.

Teorije spoznaje u akaidu

18.

Hajrić (Neir) Amrudin

19.10.2011.

Kur’an kao standard arapskog jezika

19.

Hamiti (Zeka) Xhabir

09.04.2008.

Tradicija tumačenja Kur’ana kod Albanaca u XX. stoljeću

20.

Hasani (Mahmut) Mustafa

17.01.2011.

Tumačenje i primjena normi šerijatskog prava o mješovitim brakovima u Bosni i Hercegovini u periodu 1930-1940. godine

21.

Hasanović (Avdo) Zuhdija

06.07.2004.

Rad h. Mehmed-ef. Handžića na polju hadiskih znanosti s posebnim osvrtom na djelo Izharul-behadže bi šerh Sunen Ibn Madže

22.

Hrvačić (Hajro) hfz . Đevad

24.10.2016.

Normativnost prakse Božijeg poslanika Muhammeda, alejhisselam, u kulturi ishrane, odijevanja i održavanja lične higijene

23.

Husejnović (Asim) hfz. Safet

17.12.2014.

Utjecaj kiraeta na izvođenje šerijatskih propisa

24.

Ibranović (Zihno) hfz . Džemail

02.07.2008.

Nakšibendi hafi tarik i njegov utjecaj u Bosni

25.

Isanović (Asim) Nusret

19.09.2006.

Osobenosti islamske umjetnosti i njen izraz u arhitekturi i kaligrafiji

26.

Jahić (Ahmet) Mustafa

09.11.2005.

Arapska gramatika u djelu Mustafe Ejubovića Al-Fawa’id al’-abdiyya

27.

Jašić (Midhat) Orhan

14.12.2016.

Učenje islama u teologiji Hansa Künga

28.

Kavazović (Hasan) Husein

15.02.2017.

Kodifikacija šerijatskog građanskog prava na temeljima hanefijske pravne škole u Egiptu: Primjer Muršid al-Ḥayrāna i Majallah al-Aḥkām al-ʻadliyyah - komparativna studija

29.

Kico (Himzo) Mehmed

26.06.2002.

Općelingvistička utemeljenja i specifična određenja arapske jezikoslovne znanosti

30.

Kozlić (Derviš) Osman

08.07.2013.

Pravna misao Allala El-Fasija

31.

Latić (Sakib) Džemal

08.12.1999.

Stil kur’anskoga izraza

32.

Ljevaković (Muharem) Enes

08.05.2002.

Analogija (qiyas) u teorijskopravnim djelima Mustafe Ejubovića - Šejha Juje

33.

Musić (Šemsudin) hfz . Kenan

03.08.2015.

Komunikološki aspekti Poslanikova, s.a.v.s., života

34.

Omanović-Veladžić (Seid)
Alma

29.12.2014.

Hronika Muhameda Enverija Kadića kao izvor za izučavanje kulturne historije Bosne i Hercegovine

35.

Peštalić (Ekrem) hfz . Edin

19.04.2017.

Recepcija idžtihada u reformatorskim tekstovima i studijama o Kur’anu u Bosni i Hercegovini

36.

Prljača (Derviš)
Mustafa

17.10.2016.

Arapski politeizam pred pojavu islama

37.

Seljubac (Alija) Sead

24.12.2008

Allamekova kritika Bejdavijevog metoda tumačenja Kur’ana

38.

Šahinović (Osman) Rifet

15.06.2015.

Muhammed Asad potraga za racionalnošću u klasičnim komentarima Kur’ana

39.

Šošić (Vehbija) hfz . Dževad

16.11.2009.

Kiraeti u tefsiru El-Džami’u li akhami-l-Kur’an imama Kurtubija

40.

Trnka-Uzunović (Ismet)
Amira

17.02.2016.

Semantika veznika u Kur’anu

41.

Vila (Tefik) Musa

18.05.2011.

Rad Ahmeda ibn Hasana ibn Ali Kalešija na polju hadiskih nauka s posebnim osvrtom na djelo: ‘Kanz al-‘irfan fì ahadith nabiyy ahir az-zaman’

«
»