Sporazumi i partnerske institucije

Sporazumi i partnerske institucije

2004-2005. godina

1.   Memorandum o razumijevanju na polju nauke, obrazovanja i istraživanja  potpisan 12. maja 2004. godine između Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu (dekan prof. dr. Enes Karić) i Univerziteta u Teheranu.

2006. godina

1.   Protokol o saradnji zaključen 2006. godine između Egipatskog fonda za tehničku saradnju sa zemljama komonvelsa, evropsko-islamskim i novonezavinsim zemljama a koji zakonski predstavlja Ambasada Arapske Republike Egipat  i Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu (dekan prof. dr. Enes Karić). Protokol o saradnji predviđa da Fond šalje lektora za arapski jezik na  Fakultet islamskih nauka. Slijedom Protokola  Fakultet svake godine ima lektora za arapski jezik za rad sa studentima i asistentima (prof. dr. Abdulhadi Hamid Marzuk s Univerziteta Al-Azhar, koji je kao lektor za arapski jezik radio na Fakultetu (tri godine 2005/06, 2006/07, 2007/08), prof. dr. Kemal Kamil Mahmud (tri godine 2008/09, 2009/10, 2010/11), dr. Fethi Mutavi' 2011/12, 2012/13.   Nije precizirano trajanje Protokola o saradnji.

2.   Sporazum o saradnji na polju nauke, istraživanja i obrazovanja između Pravnog fakulteta Bečkog univerziteta, pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu (dekan prof. dr. Enes Karić) zaključen 4. 11. 2006. godine.

3.   Sporazum o saradnji na polju nauke, istraživanja i obrazovanja između Fakulteta za šerijatske i islamske studije Univerziteta u Kuvajtu (Kuwait University College of Sharia and Islamic Studies) i Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu (dekan prof. dr. Enes Karić) zaključen 25.5.2006. godine.

2007. godina

1. Ugovor o naučnoj i kulturnoj saradnji između između Centra Šejha Ahmeda Kuftaro, Damask, Sirija (odsjek za izučavanje arapskog jezika)  i Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu (dekan prof. dr. Enes Karić)   zaključen 28.5. 2007. godine.

2008. godina

1.   Memorandum o sporazumijevanju i akademskoj saradnji između Fakulteta evangelističke teologije Univerziteta u Tibingenu i Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu (Memorandum of understanding and academic cooperation between the Evangelisch-Theologische Fakultät at the University of Tübingen and the Fakultet islamskih nauka at the University of Sarajevo). Datum potpisivanja: Rektor Univerziteta u Tibingenu – 6.10.2007; Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Faruk Čaklovica  i dekan Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu prof. dr .Ismet Bušatlić - 4. 4. 2008. Automatsko produžavanje ugovora nakon pet godina od datuma potpisivanja ukoliko jedna od strana ne prekine ugovor.
http://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/evangelisch-theologische-fakultaet/aktuelles.html

2.   Memorandum o saglasnosti između Georgetown University Press i Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, 4. april 2008. Georgetown University Press (vlasnik) daje Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu (izdavač) ekskluzivno pravo na štampanje i distribuiranje knjige "Izgradnja boljeg mosta: muslimani, kršćani i zajedničko dobro" urednik Michael Ipgrave(Memorandum of agreement between Georgetown University Press  and Faculty of Islamic Studies in Sarajevo, April 4th 2008. Georgetown University Press (proprietor) grants to the Faculty of Islamic Studies in Sarajevo (publisher) the exclusive right to reprint and distribute the work (book) “Building a Better Bridge: Muslims, Christians, and the Common Good” edited by Michael Ipgrave).
http://press.georgetown.edu/

2009. godina
------

2010. godina

1.   Ugovor o nastavno-naučnoj i  naučnoistraživačkoj saradnji zaključen 26.3. 2010. godine između Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu koje zastupa dekan, prof. dr. Ismet Bušatlić,i Fakulteta islamskih studija u Prištini, kojeg zastupa dekan, prof. dr. Rexhep Boja. Nije precizirano trajanje ugovora.
http://www.fsi92.net/

2011.  godina

1.   Memorandum o razumijevanju između Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i  The Privater Studiengang für Islamische Religion an Pflichtschulen (Koledža za obrazovanje muslimanskih učitelja) Beč, Austria. Saradnja je potpisana na polju obrazovanja i  istraživanja. Datum potpisivanja: 21. 11. 2011 - dekan Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu prof. dr. Ismet Bušatlić; 22.11.2011 – direktor  Koledža za obrazovanje muslimanskih učitelja Amena Shakir. Nije precizirano trajanje ugovora. Svake četiri godine se propituje status uređenja saradnje radi mogućih izmjena, pojašnjenja ili prekida.
http://www.irpa.ac.at/?c=index.php&cssid=Home&navid=2

2.   Memorandum o razumijevanju i saradnji  između Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i Centra za interkulturalne studije o islamu na Univerzitetu Osnabrück Njemačka (Zentrum für interkulturelle Islam-Studien an der Universität Osnabrück, Deutschland). Meomorandumom je ugovorena akademska saradnja na polju znanstvenog istraživanja, naučavanja i studija.
Datum potpisivanja: 23. 5. 2011 -  Predsjednik Univerziteta Osnabrück; 10.6. 2011 – Predsjednik Upravnog odbora Centra; 10. 6. 2011. dekan Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu; 20.6.2011 – Rektor Univerziteta u Sarajevu.
Memorandum o saradnji ugovoren je na period od pet godina od datuma potpisivanja i automatski se produžava slijedećih pet godina ukoliko ni jedan univerzitet ne bude nastojao napraviti promjene ili raskid ugovora šest mjeseci prije isteka ugovora.
http://www.islamische-religionspaedagogik.uni-osnabrueck.de/

2012. godina

1.   Sporazum o saradnji između Kulturnog centra Islamske Republike Iran u Sarajevu i Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu sklopljen dana 12.7. 2012. godine. Sporazumom se uspostavlja međusobna kulurna, naučna i istraživačka saradnja. Nije precizirano trajanje ugovora.

 

 

 

 

«
»