Obavještenja

Odbranjen magistarski rad kandidata Muamera Imamovića

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je 25. oktobra 2018. godine odbranjen magistarski rad kandidata mr. Muamera Imamovića, pod naslovom „Dobrobit životinja u islamskoj klasičnoj i zapadnoj klasičnoj etičkoj tradiciji.“

Kandidat je svoj magistarski rad uspješno odbranio pred Komisijom u sastavu: doc. dr Rusmir Šadić, predsjednik Komisije, viši asistent dr dr Orhan Jašić, član Komisije, vanredni profesor dr Dževad Hodžić, mentor i član Komisije.

Muamer Imamović rođen je 21.11.1983. godine u Zenici od oca Hađe i majke Fatime. Osnovno obrazovanje završio je u Nemiloj, gdje je pohađao OŠ „Ćamil Sijarić.“ Po završetku osnovnog obrazovanja, 1998. godine upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, koju završava 2002. godine i stiče zvanje imam, hatib i muallim. Iste godine upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu (teološki smjer). Diplomski rad odbranio je 06.04.2009. godine te stekao zvanje profesora islamske teologije. Godine 2010. upisuje postdiplomski studij „Savremene islamske studije“ na istoimenom fakultetu.

Po završetku studija,  od 2009. do oktobra 2011. godine, radi u firmi „Mrkva group d.o.o.“ u svojstvu menadžera poslovnice. Od oktobra 2011. godine radi kao profesor islamske vjeronauke u „Srednja škola za okoliš i drvni dizajn“ u Sarajevu. Od 2009. godine, angažiran je i kao vanjski saradnik Udruženja Ilmije u BiH na časopisu za odgoj i obrazovanje Novi Muallim. Član je Udruženja vjeroučitelja KS,  i predsjednik sindikalne organizacije u školi. 
Ima objavljen rad  “Etički aspekt Kardavijevih fetvi o genetičkom inženjeringu”, u časopisu za odgoj i obrazovanje Novi Muallim, proljeće 2012.g, god XIII, br. 49. 

U braku je od 2009. godine sa suprugom Mubinom, s kojom ima sina i kćerku.

«
»